Αρχική / Portfolio / Πάρκα Γειτονιάς

Πάρκα Γειτονιάς

Η παρούσα Έκθεση περιλαμβάνει τα πορίσμα τα της Έρευνας που διενήργησε το Σωματείο ΚΑΠΠΑ (Πρωτοβουλία για την Κρατική Ακίνητη Περιουσία, την Προστασία της και την Αξιοποίησή της) μέσω Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για λογαριασμό της διαΝΕΟσις βάσει σχετικού συμφωνητικού. Πρόκειται για διερεύνηση, συμπλήρωση και εξειδίκευση μιας Πρότασης που έχει διατυπωθεί σε επίπεδο ιδεών και οικονομοτεχνικής μελέτης και δημοσιοποιήθηκε το 2011, στο εξής Μελέτη 2011 (Ρωμανός 2011).

1.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Την Ερευνητική Ομάδα αποτελούν οι:

  • Κατερίνα Ανδρίτσου, Αρχιτέκτων, MArch, Αρχιτέκτων Τοπίου MLA
  • Δρ. Παναγιώτης Ν. Δεληβοριάς, Μαθηματικός-Οικονομολόγος, Σύμβουλος
  • Θωμάς Μαλούτας, Καθηγητής κοινωνικής γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
  • Αλέξανδρος Νικολαίδης, Οικονομολόγος, τ. τραπεζικός, επενδυτική τραπεζική & διαχείριση ακινήτων
  • Δημήτρης Πούλιος,, Αρχιτέκτονας-Πολε­οδόμος MA in Urban Design, ΥΔ Αστικής Γεωγραφίας ΕΜΠ
  • Κωνσταντίνου Σταματίου, Δικηγόρος, MSc Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • Αριστείδης Ρωμανός, Αρχιτέκτων ΕΜΠ, Πο­λεοδόμος MPhil. Συντονιστής της Ομάδας

Συνεργάτες

  • Αλεξάνδρα Λινάρδου, Χωροτάκτης-Πολεοδομός, MSc
  • Ελισάβετ Δημητρίου, Αρχιτέκτονας, ΒΑ
  • Βασίλης Τσεζμετζής, Αρχίτεκτονας – Πολεοδόμος, MSc

1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Σκοπός είναι η συγκρότηση μιας υλοποιήσιμης Πρότασης για τη δημιουργία ενός δικτύου Πάρ­κων Γειτονιάς με τον εντοπισμό, την ανάλυση και την επίλυση των ζητημάτων που εμποδίζουν αυτή την υλοποίηση, τόσον αυτών που επιση­μαίνονται στη Μελέτη 2011, όσο και αυτών που θα προκύψουν από τη διενέργεια της παρούσας έρευνας. Ως πρώτη προτεραιότητα πάντως έχει τεθεί η επεξεργασία ενός σχεδιαστικού και θε­σμικού πακέτου που να αποτελέσει το πλαίσιο δημιουργίας του πρώτου πιλοτικού Πάρκου.

Τα αντικείμενα προς διερεύνηση, που έχουν προσδιοριστεί γενικά, στη σχετική Εισήγηση της ΚΑΠΠΑ προς τη διαΝΕΟσις , υπάγονται στα ακό­λουθα επιστημονικά πεδία: (1). Κοινωνική και Αστική Γεωγραφία, (2). Νομικά θέματα σχετικά με την Πρόσκτηση ιδιωτικών ακινήτων και σχε­τικά με τον Φορέα Υλοποίησης, (3). Οικονιμία της Κτηματαγοράς και (4). Κοινωνική Πολιτική και Διαβούλευση

Top