Αρχική / Πώς να γίνετε Μέλη;

Πώς να γίνετε Μέλη;

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

  1. Ο ενδιαφερόμενος για την κτήση της ιδιότητας του μέλους υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετική αίτηση (υπόδειγμα Αίτησης θα βρείτε στο τέλος της σελίδας), προσυπογεγραμμένη από τουλάχιστον τρία μέλη του Σωματείου, τα οποία και τον προτείνουν ως μέλος βεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος διαθέτει αποδεδειγμένο έργο και δραστηριότητα στους τομείς που συνδέονται με τους σκοπούς του Σωματείου ή κρίνεται ότι μπορεί να συμβάλει στην εκπλήρωση αυτών.
  2. Η αίτηση υποψηφιότητας παραπέμπεται στον υπεύθυνο της επιτροπής νέων μελών  του Σωματείου για αξιολόγηση της υποψηφιότητας και συνάντηση με το υποψήφιο μέλος.
  3. Ο υπεύθυνος της επιτροπής νέων μελών προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο την αποδοχή του υποψήφιου ως μέλος του Σωματείου εφόσον έχει εγκρίνει την υποψηφιότητα του.
  4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητεί την αίτηση αφού λάβει υπόψη του τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής. Η αίτηση γίνεται δεκτή εφόσον υπερψηφιστεί από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αποδοχή νέων μελών ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.
  5. Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποστέλλει επιστολή στο υποψήφιο μέλος, όπου του ανακοινώνεται η αποδοχή της υποψηφιότητας του (επισυνάπτεται υπόδειγμα επιστολής Νο2).
  6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους είναι η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής στο Σωματείο.

Κατεβάστε την Αίτηση στον υπολογιστή σας, υπογράψτε την και στείλτε την στο email του Σωματείο μας.

ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΠΠΑ

Top