Αρχική / Ο Σκοπός μας

Ο Σκοπός μας

  1. Το Σωματείο έχει ως σκοπό την προαγωγή του επιστημονικού και κοινωνικού προβληματισμού και διαλόγου για θέματα προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης της κρατικής και της εν γένει δημόσιας ακίνητης περιουσίας, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Πολιτείας και της κοινωνίας, καθώς και την επεξεργασία, υποβολή και δημοσιοποίηση προτάσεων και εισηγήσεων για την υλοποίηση αποτελεσματικών πολιτικών στους τομείς αυτούς.
  2. Για την επίτευξη του σκοπού του, το Σωματείο, μεταξύ άλλων, δύναται:

α) Να εκπονεί και δημοσιεύει έρευνες, μελέτες και επιστημονικές εργασίες με σκοπό τη διατύπωση προτάσεων και την προώθηση λύσεων που θα προάγουν την αποτελεσματική προστασία, την ορθολογική διαχείριση και την ενεργητική αξιοποίηση της κρατικής και εν γένει δημόσιας ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Το Σωματείο δύναται να αναθέτει και σε τρίτα πρόσωπα την εκπόνηση και δημοσίευση των παραπάνω ερευνών, μελετών και επιστημονικών εργασιών.

β) Να διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες, συσκέψεις και σεμινάρια επιμόρφωσης για θέματα προστασίας, ανάπτυξης και αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και να συμμετέχει σε αντίστοιχες διεθνείς και ευρωπαϊκές εκδηλώσεις.

γ) Να αναλαμβάνει εκδοτική δραστηριότητα, έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής, επί θεμάτων που εμπίπτουν στον σκοπό του.

δ) Να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα οι αρμοδιότητες και το έργο των οποίων άπτονται του σκοπού του.

ε) Να συνεργάζεται με δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και να υποστηρίζει δημόσιες και κοινωνικές πρωτοβουλίες στους τομείς αυτούς.

στ) Να συνεργάζεται με σωματεία και οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

ζ) Να αναλαμβάνει κάθε άλλη δραστηριότητα και να λαμβάνει κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο για την επίτευξη του σκοπού του.

  1. Το Σωματείο για την επίτευξη των σκοπών του δύναται να συνεργάζεται και με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Top